Dislaimer
Voor het laatst geüpdatet op 29 september 2021.
Disclaimer betreffende dienst en producten van Mindtrain/Leef Allergievrij:

De hierna genoemde dienstverlener is Tatiana van Gaasbeek. En voor “dienst” geldt tevens “product”.

De beweringen die op deze en andere webpagina’s van Leef Allergievrij staan, zijn gebaseerd op resultaten uit de praktijk. Klanten hebben zowel live als online positieve resultaten geboekt en de dienstverlener is zelf ervaringsdeskundige. Desalniettemin mag hier niet de conclusie uit worden getrokken dat ook jij zulke positieve resultaten behaalt door het volgen van de aangeboden diensten. Het is namelijk niet alleen afhankelijk van de dienst, maar ook van de eigen inzet en de complexiteit van de casus. Uiteraard ligt er tevens een grote verantwoordelijkheid bij de dienstverlener. Zij zal altijd transparant zijn in haar manier van informatie verschaffen en zal jou zo goed als zij kan van de benodigde informatie voorzien. Enerzijds om een weloverwogen keuze te kunnen maken met betrekking tot een aan te schaffen dienst. Anderzijds om zoveel mogelijk resultaat te kunnen halen uit die dienst. Deelnemen aan de Leef Allergievrij programma’s is op eigen risico. Hoewel het volkomen veilig is bij gebruik volgens de voorschriften, kunnen er geen harde garanties gegeven worden. Om deze reden mag de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel negatief effect tijdens of na de dienst te hebben afgenomen of het eventueel niet behalen van het door jou gewenste resultaat. Belangrijke waarden van Leef Allergievrij zijn gezondheid, betrouwbaarheid en vrijheid. Dit houdt ook in dat een reguliere aanpak mag gecombineerd worden met een alternatieve methode. M.a.w. de dienstverlener zal nooit van jou eisen dat je moet stoppen met bijvoorbeeld medicatie. Het is jouw verantwoordelijkheid als klant om hierover, wanneer gewenst, bij voorkeur in overleg met een arts, te beslissen en de mogelijke gevolgen van die beslissing te accepteren.

Disclaimer ten aanzien van de websites van Mindtrain/Leef Allergievrij:

Algemeen
Het staat een ieder vrij, toegang te zoeken tot deze website en van de inhoud kennis te nemen. Zijn keuze om de hier aanwezige informatie geheel of gedeeltelijk tot zich te nemen, impliceert de stilzwijgende verklaring van de bezoeker, kennis te hebben genomen van de bepalingen in deze disclaimer, deze bepalingen te begrijpen, ermee in te stemmen en zich eraan gebonden te achten.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel bij de samenstelling en weergave van de inhoud van de website is gestreefd naar juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie, kan de bezoeker daaraan geen recht ontlenen. De interpretatie van de informatie en de keuzes die de bezoeker op grond daarvan maakt, zijn voor zijn eigen rekening en risico. Iedere aansprakelijkheid van de website-eigenaar voor schade van welke aard dan ook, door de bezoeker of derden op zijn instigatie geleden ten gevolge van het gebruik van de website, is mitsdien nadrukkelijk uitgesloten. De website-eigenaar behoudt zich het recht voor op ieder moment en zonder gehouden te zijn daarover enige mededeling te doen, de inhoud aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. 
Toegankelijkheid van de website voor de bezoeker is afhankelijk van vele factoren, die zich voor een belangrijk deel buiten de macht van de website-eigenaar bevinden. Dien ten gevolge aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een eventuele (tijdelijke) ontoegankelijkheid, ongeacht of die ontoegankelijkheid hem verweten kan worden.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website bestaat uit creatieve uitingen die worden beschermd door het merkenrecht, auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht. Daarbij gaat het om tekst, foto’s, producten van grafische vormgeving, logo’s, afbeeldingen, tekeningen, video’s, audiobestanden en handelsnamen. Alle eigendomsrechten komen toe aan de website-eigenaar of diens licentiegevers. De bezoeker mag de hier aanwezige informatie benutten voor eigen gebruik, echter is het hem niet toegestaan deze integraal of gedeeltelijk te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of anderszins te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbenden. Uitzonderingen gelden in geval van regels van dwingend recht (zoals het citaatrecht) en wanneer zulks uitdrukkelijk en voorafgaand is vermeld.

Leef Allergievrij is onderdeel van Mindtrain.

Copyright 2021 - Leef Allergievrij by Mindtrain - Alle Rechten Voorbehouden